Serwis używa pliki cookies!

Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej

Zgadzam się!
Zgadzam się!
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Reklamacje - Kaszubski Bank Spółdzielczy

O Banku Reklamacje

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. klient ma prawo złożyć reklamację.

 

[Forma i miejsce złożenia reklamacji]

 1. Reklamacja może być złożona:

        z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. W przypadku reklamacji dotyczących transakcji dokonanych kartami płatniczymi składanych w formie ustnej (telefonicznie) przez klientów innych niż instytucjonalni, za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników, Bank wezwie klienta do uzupełnienie reklamacji poprzez złożenie podpisu na formularzu.
 2. Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzu, przy czym jeżeli reklamacja będzie dotyczyła więcej niż jednej transakcji, każdą należy złożyć na oddzielnym formularzu. Do reklamacji, o ile to możliwe – należy dołączyć dokumenty, dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące reklamowanej transakcji.
 3. Adresy Centrali oraz Oddziałów:

Centrala – ul. Pucka 5, 84-200 Wejherowo,

Oddział w Wejherowie – ul. Pucka 5, 84-200 Wejherowo,

Oddział w Bolszewie – ul. Zamostna 3c, 84-239 Bolszewo,

Oddział w Choczewie – ul. Pierwszych Osadników 17b, 84-210 Choczewo,

Oddział w Gniewinie – ul. Pomorska 58, 84-250 Gniewino,

Oddział w Łęczycach – ul. Długa 42b, 84-218 Łęczyce,

Oddział w Redzie – ul. Gdańska 30, 84-240 Reda,

Oddział w Stężycy – ul. Jana III Sobieskiego 15, 83-322 Stężyca,

POK w Strzebielinie – ul. Wejherowska 33, 84-220 Strzebielino,

POK w Wejherowie – ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo.

 

[Zakres danych zawartych w reklamacji]

 1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

      z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Reklamacja dotycząca transakcji dokonywanych kartami płatniczymi oprócz danych zawartych 
  w ust. 1 dodatkowo powinna zawierać:

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie w jakiej złożył reklamację.
 2. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta.
 3. Niezależnie od powyższego klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie wskazanym w § 4 ust. 1-2.

 

[Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji]

   Bank potwierdza złożenie reklamacji w formie pisemnej.

 

[Termin rozpatrzenia reklamacji]

 1. Bank odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 15 dni roboczych w przypadku reklamacji dotyczących praw i obowiązków wynikających z ustawy 
  o usługach płatniczych, 30 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach, od dnia wpływu reklamacji do banku.
 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu do 35 dni roboczych w przypadku reklamacji dotyczących praw i obowiązków wynikających z ustawy o usługach płatniczych oraz 60 dni kalendarzowych w pozostałych przypadkach.
 3. Za szczególne skomplikowane przypadki uznaje się konieczność uzyskania przez bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z bankiem, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji m.in.: reklamacje kartowe, sprawy związane z windykacją kredytów, sprawy spadkowe, fraudy, reklamacje składane przez system Ognivo, Sorbnet, SWIFT.
 4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1, bank w formie pisemnej informuje o tym klienta, w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji, wraz z podaniem:
 1. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem, a w przypadku odpowiedzi wysyłanych przesyłką pocztową – nadanie w placówce pocztowej operatora, w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada – Prawo pocztowe.
 2. W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w ust. 1, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, o których mowa w ust. 3, terminu określonego w ust. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.
 3. Udzielając odpowiedzi na reklamację bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.
 4. W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który bank udzielił odpowiedzi 
  na reklamację, bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta.

 

[Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji]

    Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysłana:

 

[Usługa chargeback]

 1. W przypadku transakcji dokonywanych kartami Bank świadczy usługę chargeback na wniosek posiadacza karty/użytkownika karty w przypadku gdy:
 1. Bank przeprowadza usługę chargeback po podjęciu przez posiadacza karty/ użytkownika karty działań w stosunku do akceptanta, mających na celu odzyskanie kwoty transakcji lub dostarczenie towaru/usługi zgodnie z umową albo innych wymogów, od których spełnienia uzależnione będzie uruchomienie usługi chargeback, jak zastrzeżenie karty.
 2. Posiadacz karty/użytkownik karty składa wniosek o usługę chargeback niezwłocznie po stwierdzeniu sytuacji określonej w ust. 1 i podjęciu działań, o których mowa w ust. 2.
 3. Do wniosku o usługę chargeback klient winien dołączyć następujące dokumenty:
 1. Usługa chargeback jest przeprowadzana zgodnie z międzynarodowymi regulacjami organizacji płatniczej, której logo znajduje się na karcie wykorzystanej do transakcji (Visa lub Mastercard), na zasadach i w terminach wskazanych przez te organizacje płatnicze.
 2. Decyzja w sprawie zwrotu kwoty transakcji posiadaczowi karty/użytkownikowi karty jest niezależna od Banku.
 3. Bank informuje posiadacza karty/użytkownika karty o decyzji akceptanta, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania; w przypadku stwierdzenia bezzasadności żądania zgłoszonego we wniosku o chargeback, kwota kwestionowanej transakcji nie jest zwracana.
 4. W przypadku świadczenia przez Bank usługi chargeback nie stosuje się postanowień niniejszych Zasad zawartych w § 8 „Informacje dodatkowe” ust. 2-4.

 

[Zgłaszanie nieautoryzowanych transakcji płatniczych]

 1. W przypadku zgłoszenia przez klienta transakcji płatniczej, która według twierdzenia  klienta nie była przez niego autoryzowana, po stwierdzeniu przez Bank, że transakcja nie była autoryzowana, Bank niezwłocznie nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji przywróci rachunek klienta do stanu, jaki istniałby, gdyby transakcja nie miała miejsca.
 2. Bank niezwłocznie przekazuje klientowi informację, o uznaniu jego roszczenia.

 

[Informacje dodatkowe]

 1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. W razie sporu z Bankiem klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 3. W przypadku reklamacji dotyczących ubezpieczeń, klient Banku ma możliwość zwrócenia się 
  o pomoc do Rzecznika Finansowego.
 4. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:
 1. Zasady opisanej w ust. 4 pkt 3 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.
 2. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich są:

 

 [Skargi]

 1. W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank lub wykonywanej działalności niestanowiących reklamacji klient ma prawo złożyć skargę.
 2. Do skarg stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1 – 6, za wyjątkiem § 4 ust. 6 i § 8 ust. 4 pkt 3.

 

[Wniosek]

 1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, usprawnienia pracy lub poszerzania oferty Banku.
 2. Do wniosków stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1 – 5, za wyjątkiem § 4 ust. 6 i § 8 
  4 pkt 3.